Regulamin

 • 1 O Sprzedawcy
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.klasykowisko.com jest własnością portalu Klasykowisko prowadzonego przez Karolinę Sobień-Nietrzebę, PESEL 84072916182.Siedziba sklepu mieści się  pod adresem: Morawsko 38, 37 -500 Jarosław. Sklep prowadzony jest na zasadach nierejestrowanej działalności gospodarczej.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupu i zwrotu w sklepie internetowym: www.klasykowisko.com
 • 2 Postanowienia wstępne
 1. Nie potrzebujesz zakładać konta, aby przeglądać asortyment Sklepu czy złożyć Zamówienie. Aby dokonać zakupu, musisz zaakceptować pliki cookies i podać dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia. 
 2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu rekomendujemy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome w wersji 75.0.3770.100 lub nowszej. 
 3. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Sklepie podajemy brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich. 
 4. Ostateczna kwota do zapłaty za Zamówienie to cena wszystkich zamówionych Produktów łącznie z ceną dostawy. 
 • 3 Kontakt
 1. Możesz skontaktować się z nami na następujące sposoby: 
   • Telefonicznie pod numerem + 48 604 815 774 lub + 48 692 443 774  od poniedziałku do piątku w  godzinach 10-17 
   • Poprzez wysłanie emaila na adres k.sobien.nietrzeba@gmail.com
   • Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej 
 • 4 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu. 
 2. Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.klasykowisko.com, oferujący sprzedaż odzieży i gadżetów z motywami samochodów zabytkowych lub klasycznych
 3. Sprzedawca – właściciel Sklepu określony w §1 pkt. 1. niniejszego Regulaminu, 
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zamówienia w Sklepie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. 
 5. Przedsiębiorca – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
 6. Klient – każdy podmiot przeglądający asortyment lub dokonujący Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. 
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 8. Formularz zamówienia – formularz internetowy, za pomocą którego Klient podaje Sprzedawcy dane dotyczące zamówienia oraz dane osobowe niezbędne do jego realizacji. 
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
 10. Formularz Kontaktowy – formularz elektroniczny umożliwiający Klientowi kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak podanie działającego adresu email jest konieczne, aby Sprzedawca mógł udzielić odpowiedzi. 
 11. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 • 5 Proces zakupu
 1. Aby złożyć Zamówienie nie musisz się rejestrować ani zakładać konta. 
 2. Żeby dokonać zakupu, wejdź na stronę Sklepu i kliknij przycisk “zamów”. 
 3. Wybierz Produkty, które chcesz zamówić oraz ich ilość i dodaj je do koszyka. Kliknij “Kup teraz”, aby przejść do Formularza Zakupu. 
 4. Podaj dane wysyłki, w tym dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia. Dane te obejmują adres email, na który wysyłać będziemy komunikację dotycząca statusu zamówienia. 
 5. Przed finalizacją Zamówienia możesz je zweryfikować na stronie podsumowującej. Aby Zamówienie mogło zostać przyjęte, konieczna jest natychmiastowa płatność. 
 6. Po finalizacji płatności, niezwłocznie potwierdzimy przyjęcie Zamówienia do realizacji, wysyłając do Ciebie wiadomość email potwierdzającą zawarcie Umowy Sprzedaży. 
 • 6 Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski. 
 2. Realizatorem wysyłki jest Klasykowisko.com
 3. Zamówienia wysyłamy na podany adres w ciągu 14 dni od dnia zaksięgowania płatności. Jeżeli zamówisz kilka Produktów o różnych terminach dostawy, wyślemy je razem gdy wszystkie będą dostępne w magazynie. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Inpost

 

 • 7 Odstąpienie od umowy
 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, masz prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia przez Ciebie lub osobę przez Ciebie wskazaną. 
 2. Żeby odstąpić od umowy wystarczy, że wyślesz nam taką informację na adres email lub przez Formularz Kontaktowy na stronie klasykowisko.com przed upływem terminu podanego w punkcie 1. W swojej wiadomości podaj nam numer transakcji oraz wyrażenie woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Możesz również skorzystać z formularza na wzór załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podany poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. 

 

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

Klasykowisko.com Karolina Sobień-Nietrzeba

Morawsko 38

37-500 Jarosław

k.sobien.nietrzeba@gmail.com

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Jeżeli jesteś Konsumentem i złożysz wniosek o odstąpienie od umowy drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie w wiadomości zwrotnej. 
 2. Konsekwencje odstąpienia Konsumenta od Umowy zawartej na odległość: 
  1. Jeżeli jesteś Konsumentem i złożysz wniosek o odstąpienie od Umowy, Umowa jest uznana za niezawartą. 
  2. Po otrzymaniu od Konsumenta wniosku o odstąpienie od Umowy, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania tego wniosku, zwracamy Ci wszelkie dokonane przez Ciebie płatności na poczet Zamówienia, którego ten wniosek dotyczy, czyli koszty Produktu/ów i dostawy. 
  3. Płatność zwrócimy Ci używając tej samej metody płatności, jakiej użyłeś przy zakupie, chyba że ustalimy inaczej, przy czym nie wynikną z tego dla Ciebie dodatkowe koszty z tytułu zwrotu. 
  4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego Produktu/ów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego/ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
  5. Konsument powinien odesłać Produkt/y na nasz adres podany w §1 pkt 1. tego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o chęci odstąpienia od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odeślesz Produkt/y przed upływem terminu 14 dni. 
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/ów, także wtedy, gdy ze względu na swój charakter Produkt/y nie może/nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłany/e pocztą. 
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu/ów wynikające z korzystania z niego/nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu/ów. 
  8. Jeżeli ze względu na swój charakter jakiś Produkt nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informację o tym, a także o kosztach jego zwrotu, umieścimy w jego opisie w Sklepie. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

 

 • 8 Procedura reklamacyjna
 1. W Sklepie oferujemy nowe Produkty. Zobowiązujemy się dostarczyć Konsumentowi Produkty wolne od wad. 
 2. W przypadku Produktów objętych gwarancją, informacja o niej i jej treść są zawarte w ich opisach w Sklepie. 
 3. W przypadku otrzymania towaru wadliwego, Konsument ma prawo do reklamacji z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym. 
 4. Żeby złożyć reklamację wystarczy, że wyślesz nam taką informację na adres email k.sobien.nietrzeba@gmail.com lub przez Formularz Kontaktowy na stronie klasykowisko.com  W swojej wiadomości podaj nam numer transakcji, przyczynę reklamacji oraz preferowane przez Ciebie rozwiązanie (np. zwrot lub wymiana). Żądania reklamacyjne rozpatrzymy niezwłocznie, a te wysłane przez Konsumenta – nie później niż w ciągu 14 dni od ich wysłania. Jeżeli nie ustosunkujemy się do żądania reklamacyjnego w tym terminie, uznaje się je za uzasadnione. 
 5. Produkty podlegające reklamacji należy odesłać na adres podany w §1 pkt 1. niniejszego Regulaminu. 
 6. Klienci będący Przedsiębiorcami nie mogą skorzystać z procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi.  
 • 9 Ochrona prywatności i danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia oraz, gdzie to wymagane. Dane osobowe podawane przez Formularz Kontaktowy są zbierane w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a po tym terminie przez okres wymagany przepisami prawa. 
 3. Twoje dane powierzamy podmiotom trzecim będącymi naszymi partnerami wyłącznie w celu realizacji zamówienia na nasze zlecenie lub ze względu na wymagania prawne. Podmiotami tymi są dostawcy usług IT (w tym operator sklepu internetowego i dostawca usług hostingowych), dostawca usług księgowych, operator płatności oraz realizator wysyłki. 
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich edycji lub usunięcia z naszej bazy. Możesz skorzystać z tego prawa wysyłając nam odpowiednią wiadomość na adres k.sobień.nietrzeba@gmailcom
 5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia jest konieczne, aby móc zawrzeć i zrealizować Umowę Sprzedaży i, gdzie to wymagane, wystawienia faktury VAT. W przypadku korzystania z Formularza Kontaktowego, podanie danych osobowych jest niezbędne dla umożliwienia nam udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. 
 6. Pełna polityka prywatności i ochrony danych osobowych jest dostępna pod adresem https://klasykowisko.com/polityka-prywatnosci/ 

 

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
 1. Jeżeli jesteś Konsumentem, masz prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje na ten temat możesz uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
 2. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń obejmują: 
  1. Złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 10 z późn. zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  2. Złożenie wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  4. Złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie Umowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Możemy zmienić niniejszy Regulamin z uzasadnionych przyczyn, tj. w przypadku zmian przepisów prawa lub sposobu składania czy realizacji Zamówień, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany zakomunikujemy Klientom co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 
 3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane według obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
%d bloggers like this: